Andmekaitse selgitus S-rühma tagasisideregister

1.   Registripidaja

Soome tarbijate ühistute keskühistu SOK
Postiaadress: PL 1, 00088 S-GRUPP

S-rühma klientomanike teenindus: 010 76 5858

Aadress: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Ettevõtte registreerimisnumber 0116323-1

tietosuojavastaava@sok.fi

2.   Vastutav töötleja

Tea Valjakka

 

 

3.   Registri nimi

S-rühma tagasisideregister

 

4.   Isikuandmete töötlemise eesmärk

Tagasisideankeedis teatatud andmed salvestatakse S-rühma tagasisideregistrisse. Registrisse salvestatakse tagasisideankeedis antud andmed, mida kasutatakse ainult tagasisidele vastamiseks, teenuste loomiseks või tegevuse arendamiseks. Teie tagasisideankeedil antud andmeid ei loovutata kolmandatele osapooltele ega kasutata otseturundamiseks. Tagasisideankeediga saab anda tagasisidet ka täiesti anonüümselt.

 

5.   Isikuandmete töötlemise eesmärk

Registri isikuandmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek.

 

6.   Töödeldavad isikuandmed

Tagasisideregistrisse salvestatakse ainult Teie poolt tagasisideankeeti kantud andmed ja selle võimalikud lisad. Tagasisideankeet sisaldab muu hulgas järgnevaid andmeid: ees- ja perekonnanimi, aadress, postiindeks, postkontor, e-posti aadress, telefoninumber, kliendinumber, edastatud teade ning eelistatud kontakteerumisviis. Isikuandmed kustutatakse registrist, kui need ei ole enam tagasiside töötlemiseks vajalikud.

 

7.    Teabeallikas

Isikuandmed edastab tagasisidet andnud isik isiklikult.

 

8.   Isikuandmete vastuvõtja

Andmeid võib edastada S-rühma kuuluvatele ühendustele, kellele tagasiside on suunatud või keda see puudutab. Kui tagasiside puudutab S-rühma koostööpartnerit, võib Teie poolt tagasisideankeedis esitatud andmed edastada sellele koostööpartnerist ettevõttele. Muudel juhtudel Teie poolt tagasisideankeedis esitatud andmeid kolmandatele osapooltele ei edastata.

Ametiasutustele võib andmeid edastada kehtiva seaduse poolt lubatud ja nõutud ulatuses.

 

9.   Isikuandmete edastamine kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile ja kasutatud andmekaitsetagatised.

Tagasisideregistri isikuandmeid edastatakse ELi või ETA riikidest väljapoole juhtudel, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise tehnilise teostuse seisukohast. Selliste juhtumite hulka kuulub ainult Peterburi Sokose hotellide klientide tagasisideankeetide töötlemine kõne all olevates hotellides. Meie andmete säilitamise ja tehnilise toe teenusepakkujast partner on asjakohaste lepingute kaudu seotud ELi tüüplepingutega.

 

10.     Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Isikuandmete säilitamise tähtaeg on üks aasta, mille möödumisel muudetakse isiku kohta käiv teave anonüümseks.

 

11.     Registrisse kantud isiku õigused

Registrisse kantud isikul on õigus teada saada, milliseid andmeid kogutakse, millisel eesmärgil saadud andmeid kasutatakse, mis on andmete kasutamise seaduslik alus ja kellele andmeid edastatakse.

Teil on õigus saada Teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta kinnitus. Andmete töötlemise korral on Teil õigus saada oma isikuandmete koopiaid.

Teil on õigus nõuda ebatäpsete ja vigaste andmete parandamist ning puudulike andmete täiendamist.

Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete kustutamist ilma põhjendamatu viivituseta. Andmete kustutamise eelduseks on, et esineb üks järgmistest juhtudest:

-        isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud

-        te võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks

-        isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult

-        isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.

Kui andmete töötlemise aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvi, on andmesubjektil õigus nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

-        isikuandmete õigsuse vaidlustamisel

-        isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei taotle isikuandmete kustutamist

-        vastutav töötleja ei vaja kõnealuseid isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Teil on õigus nõusolek andmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Teil on õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Kui soovite kasutada oma õigusi või saada lisainfot oma isikuandmete töötlemise kohta, palume kontakteeruda selles teabekirjas toodud vastutava töötlejaga kirjalikult aadressil

S-Asiakaspalvelu Oy

PL 78

00088 S-RYHMÄ

Märge ümbrikul: „palaute/tarkastuspyyntö” (tagasiside/kontrollimise taotlus), „palaute/oikaisupyyntö” (tagasiside/parandamise taotlus) või „palaute/poistopyyntö” (tagasiside/kustutamise taotlus)

või

või skaneerituna e-posti aadressile  tietosuoja.asiakkuus@sok.fi

Kontrollimise/parandamise/kustutamise taotluses tuleb teatada lisaks registreeritud isiku nimele teised tagasisidejuhtumit identifitseerivad andmed, mille põhjal on võimalik registrist kliendi antud tagasisidet otsida.

Teil on õigus esitada kaebus järelvalveasutusele, kui Teile tundub, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemisel on rikutud kohaldatavat andmekaitsemäärust.

 

12.     Automatiseeritud otsustel või profiilianalüüsil põhinev sisuline teave

Isikuandmete töötlemisega ei ole seotud automatiseeritud otsused ja nende alusel ei tehta profiilianalüüsi.

 

13.     Ülevaade tehnilistest ja organisatoorsetest kaitsemeetmetest

Kaitseme hoolikalt isikuandmeid kogu nende elutsükli jooksul, võttes kasutusele asjakohased meetmed andmekaitse ja andmeturbe tagamiseks. S-rühm kaitseb isikuandmeid nii ennetava riskijuhtimise ja turvaplaneerimise kui ka telekommunikatsiooni kaitsevahendite abil, võttes kasutusele turvalised infotehnoloogia alad, juurdepääsu kontrolli ja turvasüsteemid. Kasutusõiguste jagamine ja jälgimine on kontrollitud. Andmekaitsega seotud töötajaid koolitatakse regulaarselt ning hoolitseme ka selle eest, et meie koostööpartnerite töötajad mõistaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise töötlemise tähendust. Valime hoolikalt oma alltöövõtjaid. Uuendame pidevalt oma asutusesiseseid tegevusi ja suuniseid. Kui isikuandmed peaksid kõigist turvameetmetest hoolimata sattuma valedesse kätesse, tekib võimalus, et need varastatakse või neid kuritarvitatakse mingil muul moel. Sarnaste juhtumite ilmsikstulekul asume viivitamatult neid lahendama ja teeme kõik selleks, et ära hoida võimalikke kahjusid. Teavitame isikuandmetega seotud rikkumisest asjaomaseid asutusi ja registrisse kantud isikuid vastavalt õigusaktide nõuetele. Registrit säilitatakse elektrooniliselt ja see on kaitstud kõrvaliste isikute eest tulemüüride, salasõnade ja muude tehniliste kaitsemeetmetega. Registriandmeid võivad töödelda ainult määratud konfidentsiaalsuskohustusega seotud isikud. Registriandmeid ei säilitata väljatrükina paberkandjal.