Dataskyddsbeskrivning

Registerförare
SOK Media
Fleminginkatu 34, PB 1
00088 S-GRUPPEN
Registrets namn
S-gruppens responsregister
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)
De uppgifter som du har gett på responsblanketten lagras i S-gruppens responsregister. I registret lagras de uppgifter som du har gett på responsblanketten, och de används för svar på responsen, för produktion av tjänster eller för utveckling av verksamheten. Uppgifterna som du har gett på responsblanketten utnyttjas inte för direktmarknadsföring. Du kan också ge respons helt anonymt på responsblanketten.
Registrets informationsinnehåll
I responsregistret lagras endast den information som du har gett på responsblanketten samt de filbilagor som du eventuellt skickade med responsen. Responsformuläret innehåller bl.a. följande uppgifter: för- och släktnamn, gatuadress, postnummer, postanstalt, e-postadress, telefonnummer, medlemsnummer, lämnat meddelande och önskat kontaktningssätt. Uppgifterna som identifierar en person avlägsnas från registret då de inte längre behövs för hantering av responsen.
I regel använda informationskällor
Personen som ger respons ger själv sina personuppgifter.
I regel förekommande utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller det europeiska samarbetsområdet
Uppgifterna kan lämnas till sådana S-gruppen tillhöriga sammanslutningar till vilka responsen är riktad eller vilka den berör. Om din respons gäller en samarbetspartner till S-gruppen, kan uppgifterna som du gav i responsen vidarebefordras till denna samarbetspartner för hantering av ärendet. Uppgifterna som du har gett på responsblanketten överlåts inte till tredje part i några andra fall. Enligt personuppgiftslagen överlåts uppgifterna i regel inte till mottagare utanför EU eller det europeiska samarbetsområdet EES, men om responsen gäller ett verksamhetsställe beläget utanför EU eller EES (t.ex. i S:t Petersburg), kan uppgifterna överlåtas till mottagare utanför EU eller EES på i personuppgiftslagen föreskrivet sätt.
Uppgifterna kan överlåtas till myndighet inom gränserna för vad den gällande lagstiftningen tillåter och förpliktar till.
Principerna för skyddet av registret
Registret förvaras i elektroniskt format och det är skyddat mot intrång med brandmur, lösenord och andra tekniska skyddsåtgärder. Endast namngivna personer med sekretessplikt kan hantera uppgifterna i registret.
Det finns ingen utskrift av registret.
Rätt till insyn och rättelse
En registrerad person har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen har lagrats i ett personregister samt rätt att kräva att en felaktig uppgift rättas. Begäran om insyn och/eller rättelse ska vara undertecknad och skickas skriftligen till adress:
S-Asiakaspalvelu Oy
PB 78
00088 S-GRUPPEN
Kuvertet ska märkas: respons/begäran om insyn eller respons/begäran om rättelse eller skannad till e-postadressen
respons.dataskydd@sok.fi
Begäran om insyn kan också framställas personligen hos registerföraren vid något av S-gruppens kundtjänstställen. Den registrerade personen ska då kunna förete en identitetshandling.
I begäran om insyn ska man utom den registrerade personens namn också ange andra uppgifter som specificerar responsärendet, så det är möjligt att ur registret hämta den respons som kunden har gett.